CONDICIONS GENERALS

QUÈ ÉS 360XPLORE?

360XPLORE és una empresa de turisme actiu.

De conformitat a la resolució de coordinació 1/2014 del Ministeri de Foment, cal considerar com empreses de turisme actiu aquelles dedicades a proporcionar, de forma habitual i professional, mitjançant un preu, activitats turístiques d’esbarjo, esportives i d’aventura que es practiquen servint-se bàsicament dels recursos que ofereix la pròpia naturalesa en el mitjà en què es desenvolupen, sigui aquest aeri, terrestre de superfície, subterrani o aquàtic, i a les que és inherent el factor risc o cert grau de destresa per a la seva pràctica.

RESERVES

CONDICIONS DE RESERVA DELS SERVEIS PRESTATS PER 360XPLORE

Per a formalitzar una reserva s’haurà de fer satisfer el 100% de l’import total de la reserva. Un cop rebut el pagament, quedarà la reserva confirmada.

En cas de grans grups (+ de 20 persones), es podrà fer una paga i senyal del 50% del total, havent de fer l’altre 50% del pagament com a mínim 7 dies abans de la realització de l’activitat.

FORMES DE PAGAMENT:

 • Efectiu
 • Transferència bancària (Número de compte: ES76 0081 0188 3800 0128 9638 / BSAB ESBB (Banc Sabadell). S’hauran d’indicar les següents dades:
  • Beneficiari: 360xplore
  • Ordenant: nom i cognoms de qui fa la reserva
  • Concepte: nom de l’activitat/servei
 • Paypal (a l’adreça: info@360xplore.cat)
  • Comporta un recàrrec del 3,5% sobre l’import pagat

Els packs d’hores d’esquí, s’han d’abonar al 100% en el moment de fer la reserva, i s’han d’utilitzar per complet durant la mateixa temporada que s’inicien.

ACCEPTACIÓ ABANS DE FER LA RESERVA

Tot aquella persona que vulgui contractar les activitats de 360xplore ha de llegir i acceptar aquest escrit en el moment de fer la reserva:

1. Les activitats realitzades en el medi natural, com ara l’alpinisme, l’esquí, les raquetes de neu i el senderisme, són intrínsecament perilloses, en major o menor mesura segons les característiques de l’activitat concreta. En el procés de reserva, els participants han de confirmar que coneixen i assumeixen els riscos que comporta l’activitat proposada. Per aquest motiu, 360xplore declina tota responsabilitat pels danys que poguessin ocórrer fruit d’accions que estiguin fora del seu abast i de les condicions prèviament pactades.

2. Les activitats estan subjectes a les condicions meteorològiques i al nombre i característiques de les persones que hi participin. Per això, els horaris i els itineraris es poden modificar o, fins i tot, suspendre en part o en la seva totalitat si les circumstàncies ho aconsellen, i es farà sempre sota el criteri dels guies o instructors.

3. El client afirma no tenir problemes físics previs a l’activitat, no haver ingerit medicaments que l’incapacitin per a la correcta realització de l’activitat, ni haver consumit drogues, alcohol o algun tipus d’estupefaents abans o durant la realització de l’activitat. Les dones hauran de comunicar un possible embaràs a l’hora d’efectuar la reserva.

4. Els menors d’edat hauran d’anar acompanyats dels seus pares o tutors legals, i si no hauran de lliurar l’autorització i consentiment de participació a l’activitat per escrit i degudament signada pels seus pares o tutors legals.

5. El client ha de fer cas en tot moment de les indicacions i consells que el guia o instructor li indiquin, així com mostrar respecte per tot el grup. 360xplore es reserva en tot moment el dret d’excloure aquelles persones el comportament de les quals comprometi la seguretat del grup. En cap cas, aquestes persones rebran una indemnització.

6. Cada ruta de senderisme té un mínim i un màxim de participants que queden establerts a la informació de la ruta. En cas de no arribar al mínim de participants requerit, 360xplore tornarà el 100% dels imports pagats o bé proposarà una nova data per a la realització de la ruta. 360xplore es reserva el dret de modificar sense avís previ el nombre de participants segons el criteri dels tècnics/guies.

7. Si n’és el cas, el material proporcionat per a la realització de les activitats estarà homologat si així es requereix i sempre es trobarà en un estat d’ús correcte. En el cas que el participant porti material propi, aquest serà supervisat pels nostres tècnics i només es podrà utilitzar si aquests ho consideren oportú.

8. El client accepta que les seves dades personals siguin incorporades a la base de dades de 360xplore, i d’acord amb l’article 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPDCP), el client té dret a accedir a les seves dades, modificar-les o cancel·lar-les en qualsevol moment, enviant un correu electrònic a info@360xplore.cat o bé una carta per correu postal a: Apartat de Correus 208 17520 Puigcerdà (Girona). 360xplore tracta les dades amb confidencialitat, i en cap cas cedirà o vendrà les dades dels seus socis i subscriptors a tercers.

9. 360xplore es reserva la possibilitat de fer fotografies o enregistrar vídeos durant les seves activitats i incorporar-los als seus canals de comunicació i promoció. En cap cas es vendran aquestes fotografies o vídeos a tercers. Si teniu algun inconvenient, si us plau comuniqueu-nos-ho.

10. Els packs d’hores de classes d’esquí, no són transferibles a altres persones que no siguin les que han iniciat les classes.

11. Quan una persona fa una reserva en nom d’una altra o fa una reserva per ella i més persones, l’acceptació de les presents condicions s’entén per a totes aquelles persones inscrites a l’activitat, pel que és responsabilitat de qui fa la reserva, informar-ne als demés participants que inscriu.

12. El client és l’únic responsable del seu material, de la qualitat i de l’estat del mateix. En cas que un client decideixi no dur el material indicat com a obligatori en una ativitat, en serà l’únic resposable dels possibles danys o conseqüències que això pugui suposar. Així mateix, 360XPLORE (i els seus guies) es reserva el dret de decidir si un client pot o no pot fer una activitat en cas que no porti el material indicat com obligatori a la pàgina de l’activitat, o el porti en mal estat (atenent sempre a criteris de seguretat i/o bon funcionament del grup en conjunt o del client en particular).

CONDICIONS DEL LLOGUER DE RAQUETES DE NEU

360XPLORE ofereix el servei de lloguer propi d’equips de raquetes de neu i bastons. Cada equip es composa d’una parella de raquetes de neu i un parell de bastons extensibles.

El material ha de ser retornat en les mateixes condicions en que s’ha entregat o bé caldrà restituir-ne el seu valor econòmic. La persona que lloga el material és la responsable de la devolució en bon estat i netes de fang o restes vegetals. Es valoren els equips de la següent manera:

 • Raquetes de neu (parella): 85 € + IVA
 • Funda de raquetes: 15 € + IVA
 • Bastons extensibles (parella): 25 € + IVA
 • Rosetes/arandeles dels bastons (unitat): 5 € + IVA
 • No devolució del material net: 5 € + IVA

Recollida i retorn de les raquetes: si no està estipulat el lloc i hora de recollida i entrega a la pàgina de lloguer de raquetes de neu (https://360xplore.cat/lloguer-de-raquetes-de-neu/), caldrà pactar el lloc i hora amb 360XPLORE.

CONDICIONS DEL LLOGUER DE E-BIKES

360XPLORE ofereix el servei de gestió lloguer de tercers d’e-bikes.

El material ha de ser retornat en les mateixes condicions en que s’ha entregat o bé caldrà restituir-ne el seu valor econòmic. La persona que lloga el material és la responsable de la devolució en bon estat. Es valoren els equips de la següent manera:

 • E-bike gamma mitja: 4500 € +IVA
 • E-bike gamma alta: 6500 € + IVA

Recollida i retorn de l’e-bike: si no està estipulat el lloc i hora de recollida i entrega a la pàgina de reserva de la ruta, caldrà pactar el lloc i hora amb 360XPLORE.

CONDICIONS DELS SERVEIS PUBLICITATS PERÒ NO PRESTATS PER 360XPLORE

Les següents activitats són publicitades per 360XPLORE però no presta el servei 360XPLORE, pel que el responsable és aquella persona/empresa que finalment comercialitza i presta el servei. 360XPLORE actua d’enllaç entre aquesta persona/empresa i el client interessat.

 • Rutes en e-bike
 • Esquí de muntanya
 • Viatges de trekking fora de Catalunya o Espanya
 • Escalada en roca o escalada en gel
 • Cursos d’alta muntanya
 • Vies ferrades

De les anterior activitats, 360XPLORE no es responsabilitza de:

 • Pagaments
 • Anulacions/cancel·lacions
 • Lesions o riscos
 • Reclamacions
 • Errors en la informació de la web 360xplore.cat

CONDICIONS DEL SERVEI DE TRANSPORT A LES ACTIVITATS

Atenent a la normativa vigent, 360XPLORE ofereix el servei de transport als clients per a dur-los a les diferents activitats des del punt d’origen del client fins a l’activitat i/o des de l’activitat fins al seu punt d’origen.

En cap cas s’ofereixen transports que no tinguin com a destí o origen una de les activitats ofertes en aquesta pàgina web.

El transport no es ven individualment, sinó que queda integrat dins del cost de l’activitat un cop acceptat el pressupost per part del client.

Segons l’establert a la llei vigent es considera el següent:

 • La consideració de l’activitat de transport que realitzin les empreses de turisme actiu com de transport privat complementari, estarà supeditada al compliment conjunt de les següents condicions, d’acord amb el que s’estableix en l’article 102 de la Llei 16/1987, de 30 de juliol, d’Ordenació dels Transports Terrestres, en la seva redacció per la Llei 9/2013, de 4 de juliol, que la modifica:
  • En primer lloc, és necessari que resulti acreditat que l’activitat principal de l’empresa és la de proporcionar activitats d’esbarjo, esportives i d’aventura, tenint el transport una incidència mínima en el desenvolupament de la seva activitat principal, sent únicament un complement adequat o necessari per a l’exercici d’aquesta. Així mateix, ha de resultar acreditat que sigui l’empresa en qüestió la que proporciona els mitjans humans i materials que es necessiten per realitzar l’activitat de turisme actiu.
  • En segon lloc, al tractar-se de transport de viatgers, els usuaris han de ser assistents a l’activitat de turisme actiu que proporcioni l’empresa.
  • En tercer lloc, l’origen o destí del transport haurà de ser un dels llocs en què l’empresa desenvolupi treballs relacionats amb la seva activitat principal. A aquests efectes s’entendrà que es compleix amb aquest requisit en aquells casos en els que l’origen o destí del transport coincideix amb el lloc on es dur a terme l’activitat principal de turisme actiu, sense haver de coincidir necessàriament amb el propi establiment de l’empresa.
  • En quart lloc, els vehicles i els conductors utilitzats han de trobar-se integrats en l’organització de l’empresa, en idèntics termes als previstos en l’article 54.2 de la Llei 16/1987, de 30 de juliol, d’Ordenació dels Transports Terrestres.
  • Per últim, el transport no podrà ser contractat ni facturat de forma independent, havent d’incorporar-se el seu cost al preu final de l’activitat principal que proporciona l’empresa abans d’aplicar l’impost sobre el valor afegit. En qualsevol cas, el cost de l’activitat principal ha de ser superior al del transport.
 • De conformitat a l’article 41 del Reglament de la Llei 6/1987, de 30 de juliol, d’Ordenació dels Transports Terrestres el transport privat complementari realitzat amb vehicles de turisme es troba exempt d’autorització administrativa. 
 • El vehicle que realitza l’activitat ha tenir coberta la responsabilitat civil obligatòria.

ANULACIONS

ACTIVITATS D’UN O DIVERSOS DIES

Per part de 360xplore:

 • 360xplore es reserva el dret d’anul·lar una activitat organitzada si el nombre de participants és inferior al nombre mínim de participants requerit i esmentat en la fitxa de l’activitat.
 • Aquesta decisió es comunicarà al participant per email o telèfon com a molt tard 2 dies abans de la data de la sortida. Aquesta circumstància suposa la devolució integra per part de 360xplore del pagament que l’usuari hagi efectuat.

Per part de l’usuari:

 • Retorn del 80% de l’import satisfet si s’anul·la una activitat abans de 7 o més dies del dia de realització de l’activitat.
 • Retorn del 20% de l’import satisfet si s’anul·la una activitat quan faltin entre 48 hores i 6 dies abans del dia de realització de l’activitat.
 • No hi ha devolució en els següents casos:
  • Anul·lar l’activitat en menys de 48 hores abans de l’inici d’aquesta.
  • En el cas de packs d’hores de classes d’esquí, no hi haurà devolució un cop iniciada la primera classe. Altrament, s’intentarà trobar una alternativa per a no perdre les hores contractades (en un plaç de 6 mesos des de l’inici de l’activitat).
 • Reserves amb refugi:
  • Anulació fins a 20 dies abans de la pernocta: devolució del 100% de l’import satisfet.
  • Anulació fins a 15 dies abans de la pernocta: devolució d’un 75% de l’import satisfet.
  • Anulació fins a 7 dies abans de la pernocta: devolució d’un 50% de l’import satisfet.
  • Anulació menys de 7 dies abans de la pernocta: no hi ha dret a devolució.
 • Els participants que vulguin anul·lar el servei hauran d’enviar un email a info@360xplore.cat. La data en què s’hagi enviat aquest email serà la que es prendrà com a data d’anul·lació per aplicar així les corresponents condicions d’anul·lació.

Per inclemències meteorològiques:

El participant ha d’entendre i acceptar les següents consideracions:

 • Les activitats a l’aire lliure a la muntanya depenen de la meteorologia, pel que poden sorgir canvis de temps d’última hora que requereixin de l’anul·lació de l’activitat.
 • Per part de 360XPLORE es fa un seguiment de la meteorologia fins a l’últim moment, pel que es preveu l’evolució del temps i en funció d’això es decideix si es fa o no la ruta.
 • En cas de decidir positivament i que les condicions variin a última hora, poguent requerir de l’anul·lació de l’activitat, no serà responsabilitat de 360XPLORE.
 • El dia ideal es aquell en el que fa sol, no fa vent i no hi ha núvols, però no sempre és possible, pel que es realitzen activitats amb dies sense sol, mentre neva, fa vent o plou (pluja suau). D’altra banda, només es podrien realitzar activitats en dies molt concrets.

S’estableix doncs la següent política d’anul·lacions per inclemències meteorològiques:

 • Fins a 24 hores abans de la data programada per a la sortida: 360xplore es reserva el dret d’anul·lació de l’activitat organitzada abans de la data programada si les condicions meteorològiques així ho requereixen. Aquesta circumstància no suposa la devolució del pagament que l’usuari hagi efectuat, però si que podrà fer servir l’import pagat per a qualsevol altra activitat de 360XPLORE.
 • El mateix dia de la sortida: 360xplore es reserva el dret d’anul·lació de l’activitat organitzada en el mateix moment d’inici de l’activitat si les condicions meteorològiques així ho requereixen. Aquesta circumstància no suposa la devolució del pagament que l’usuari hagi efectuat, però si que podrà fer servir el 50% d’aquest import per a qualsevol altra activitat de 360XPLORE.
 • Reserves amb refugi:
  • Fins a 24 hores abans de la data programada per a la sortida: Aquesta circumstància no suposa la devolució del pagament que l’usuari hagi efectuat, però si que podrà fer servir el 80% de l’import pagat per a qualsevol altra activitat de 360XPLORE.
  • El mateix dia de la sortida: Aquesta circumstància no suposa la devolució del pagament que l’usuari hagi efectuat, però si que podrà fer servir el 50% de l’import pagat per a qualsevol altra activitat de 360XPLORE.
 • Anul·lació per part del participant: no hi hauria devolucions ni es guardaran els imports satisfets per a futures activitats si el participant decideix anul·lar la ruta per mal temps en el cas que 360XPLORE decideixi que és possible realitzar la ruta.

ASSEGURANCES

Tota persona que realitzi qualsevol dels serveis oferts per 360xplore, queda cobert durant tota la realització de l’activitat amb les següents assegurances:

ACCIDENTS

– Asistència sanitària 6.000,00 €

– Despeses de salvament i rescat 6.000,00

– Incapacitat absoluta 6.000,00 €

– Incapacitat parcial segons barem 6.000,00 €

– Mort per accident 3.000,00 €

RESPONSABILITAT CIVIL

– RC Explotació Límit màxim per sinistre 602.000,00 €

– Límit màxim per any 602.000,00 €

– Sublímit per víctima 152.000,00 €

– Franquícia general 150,00 €

360xplore no es fa responsable en cap cas d’una lesió patida per un participant, o dels danys que aquest pugui ocasionar a tercers, durant la realització de les activitats que 360xplore ofereix, sempre que aquest participant faci cas omís a les indicacions de seguretat proporcionades per 360xplore, o actui de mala fe o de forma negligent.

Tanmateix, la cobertura de les assegurances es limita a la durada de l’activitat, coincidint amb l’inici i final d’aquesta.

PRIVACITAT

PROTECCIÓ DE DADES

Segons la nova normativa que regula la protecció de les dades dels ciutadans que visquin a la Unió Europea (GDPR), d’aplicació a partir del 25/05/2018, t’informem del següent:

I – Quin tipus d’informació recopilem?

Informació que ens envies directament:

– La seva adreça de correu electrònic al apuntar-te per rebre la nostra newsletter.

– El teu email a través de les nostres xarxes socials.

Comunicacions que mantinguis amb 360XPLORE.

– Si ens contactes escrivint-via email.

II – Com utilitzem aquesta informació?

– Per enviar-te emails informatius referents a les activitats que realitzem.

– Desenvolupar i provar nous productes i serveis.

III – Com es comparteix aquesta informació?

No vam transferir les dades a tercers.

IV – Com puc administrar o eliminar informació sobre mi?

– Pots cancel·lar la teva subscripció a la newsletter que enviem als nostres usuaris.

– Així mateix, pots oposar-te a que tractem la teva informació i conèixer millor les opcions que tens per establir restriccions respecte de com fem servir la teva informació enviant un correu electrònic a la següent adreça: info@360xplore.cat.

V – Com responem a requeriments legals o evitem que es produeixin danys?

Podem accedir a la teva informació, conservar-la i compartir-la en resposta a un requeriment legal (com una ordre de registre, ordre judicial o citació) si creiem de bona fe que la llei així ho exigeix. És possible que també preservem i compartim informació i accedim a ella quan vam crear de bona fe que és necessari per detectar, evitar i combatre el frau i altres activitats il·legals. És possible que consultem, processem o conservem la informació que rebem sobre tu durant un període prolongat quan estigui subjecta a una sol·licitud o obligació judicial, una investigació governamental o investigacions relacionades amb possibles infraccions de les nostres normes o condicions, o bé per evitar danys.

VI – Com notificarem els canvis que es produeixin en aquesta política?

T’avisarem abans de realitzar canvis en aquesta política i et donarem l’oportunitat de consultar la política actualitzada i fer els comentaris que considereu pertinents abans de continuar utilitzant els nostres Serveis.

POLÍTICA DE COOKIES

360xplore informa sobre l’ús de cookies a la seva pàgina web (360xplore.cat).

Les cookies són arxius que es poden descarregar al seu equip a través de les pàgines web. Són eines fonamentals per poder oferir determinats serveis de la societat de la informació. Entre d’altres, permeten que una pàgina web pugui desar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació d’un usuari o de les accions realitzades des d’un equip determinat i, a partir d’aquestes dades, poder reconèixer l’usuari i millorar el servei.

Tipus de cookies

Segons qui sigui l’entitat que gestioni el domini des d’on s’envien les cookies i tracti les dades obtingudes, podem trobar dos tipus: cookies pròpies i cookies de tercers. També es poden classificar segons el termini que romanen en el navegador de l’usuari, poden ser cookies de sessió o cookies persistents. Finalment, es poden agrupar les cookies en cinc grups, atenent a la finalitat de les dades obtingudes: tècniques, de personalització, d’anàlisi, publicitàries i de publicitat comportamental. Trobareu més informació a la Guía sobre el uso de las cookies de la Agencia Española de Protección de Datos.

Cookies utilitzades al portal corporatiu de 360xplore

S’identifiquen, tot seguit, les cookies que s’utilitzen en aquest portal, així com la seva tipologia i funció:

– El portal 360xplore.cat utilitza Google Analytics, un servei d’analítica web desenvolupada per Google, que permet quantificar i analitzar la navegació per les seves pàgines. El navegador client gestiona 3 cookies d’aquest servei. Aquestes són cookies pròpies, de sessió i d’anàlisi. Podeu trobar més informació sobre aquestes cookies i la forma com inhabilitar-les aquí. L’analítica web permet conèixer el nombre d’usuaris que accedeixen a la web, el nombre de pàgines visitades, la freqüència i repetició de les visites, la durada, el navegador emprat, l’operador que dóna el servei, l’idioma, el terminal que utilitza o la ciutat on està assignada la IP del interactor. Aquesta informació possibilita un servei millor i més acurat per part d’aquest portal.

Acceptació de la Política de Cookies

360xplore assumeix que tot visitant del portal corporatiu de 360xplore accepta l’ús de cookies. No obstant això, ofereix un enllaç en les pàgines del portal per informar d’aquesta política de cookies.

Com modificar la configuració de les cookies

L’usuari pot restringir, bloquejar o esborrar les cookies de 360xplore o de qualsevol altre entorn web, utilitzant el seu navegador. En cada navegador s’ha de gestionar de forma diferent. Pot trobar informació addicional sobre aquesta qüestió dins de la funció “Ajuda” del seu navegador.

AVÍS LEGAL

D’acord amb l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic posem a la seva disposició les següents dades:

360XPLORE pertany Màrius Mansilla Cavero, està domiciliada al carrer Canigó 14 de Puigcerdà, codi postal 17520, amb NIF 44020086H i telèfon +34622360041.

Al web 360xplore.cat hi ha una sèrie de continguts de caràcter informatiu sobre les activitats que es realitzen.

El seu principal objectiu és facilitar als clients i al públic en general, la informació relativa a l’empresa, als productes i serveis que s’ofereixen.

SUGGERIMENTS I RECLAMACIONS

En cas de voler suggerir-nos alguna proposta de millora o de no estar satisfet amb els serveis rebuts per part de 360xplore, hi ha a la disposició del client el següent formulari o el full oficial de reclamacions:

DESCARREGA AQUÍ UN FULL DE RECLAMACIÓ OFICIAL